Verkiezingsprogramma 2018

 • Het geluk en welzijn van de inwoners dient het doel en uitgangspunt te zijn binnen onze gemeente. Materiële doelstellingen en zijn vaak erg belangrijk, maar u als mens blijft het uitgangspunt. Iedereen doet indien mogelijk mee wat ons betreft. Betrokkenheid en erbij horen is ons motto. Leefbaar Someren wil een gemeente zijn met minder woorden en meer daden.
 • Zelfstandigheid Gemeente: We moeten koste wat kost voorkomen dat onze gemeente opgaat  in of moet fuseren met andere gemeenten, zodat de democratische invloed van onze inwoners wordt uitgehold. Someren is een zelfstandige gemeente en dat blijft zo wat Leefbaar Someren betreft.
 • Belastingen zo laag mogelijk, dienstbaarheid op topniveau met zo min mogelijk regels en wetten. De gemeente  moet zo veel mogelijk zelf de vinger in de pap houden met zo min mogelijk bemoeienis van bovenaf en/of van buitenaf. Samenwerking met anderen alleen daar waar echt noodzakelijk en/of nuttig is. Vrijheid en onafhankelijkheid staan bij ons voorop.
 • Milieu: Uiteraard wil ook Leefbaar Someren zo veel mogelijk gebruik maken van alternatieve energie. Beter voor onze aarde en beter voor het leefklimaat. De Gemeente Someren dient goede initiatieven ook ten alle tijden te ondersteunen en te faciliteren. Ook in deze sector gaat de techniek snel dus laten we ons niet blindstaren op wind-energie en/of zonne-energie. We moeten steeds alle nieuwe mogelijkheden in de toekomst benutten, waarbij cradle to cradle zeker speciale aandacht verdient.
 • Veiligheid: Zonder veiligheid is het leefklimaat verre van ideaal. Veiligheid voorop, en dan bedoelt Leefbaar Someren veiligheid in de ruimste zin van het woord. Van veilig op straat kunnen lopen, tot veilige verkeersroutes en hulpdiensten die op tijd komen. Uiteraard zijn er nog tientallen andere vormen van veiligheid te noemen die ook de zelfde aandacht verdienen.
 • Fietsroute Potacker: De oversteekplaats bij de Potacker op de Boerenkamplaan moet eindelijk eens een keer veilig worden. Leefbaar Someren heeft bij de realisatie van de huidige voorziening al gemeld dat dit geen tot negatief resultaat zou hebben en heeft toen ook tegen gestemd. Nog steeds fietsen voetballertjes noodgedwongen  onveilig aan de verkeerde kant van de weg naar de Potacker. Dit kan en mag zo niet langer.
 • Daar waar mogelijk bij aanbestedingen door de gemeente, opdrachten gunnen aan plaatselijke en regionale bedrijven, zodat we onze eigen werkgelegenheid steunen.
 • Jongerenwerk: Vooral voor jongeren met een probleem moet prioriteit blijven hebben. Niemand mag tussen wal en schip vallen met alle gevolgen van dien.
 • Ouderen: Een steeds groter wordende groep. Ook in Someren rukt de vergrijzing op. Het is deze groep inwoners die de basis heeft gelegd voor de welvaart waarin we nu leven. Speciale aandacht voor de steeds groter wordende groep 50 plussers is dus van levensbelang. Leefbaar Someren wil veel extra aandacht voor deze groep inwoners. Dit kan o.a. door het stimuleren  van mogelijkheden voor het onderhouden van sociale contacten. Eenzaamheid is landelijk een groot probleem onder ouderen. In Someren moet dit zeker voorkomen worden. Ook het faciliteren van vrije tijdsbesteding, hulpmiddelen en mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te wonen, dienen kerntaken van onze gemeente te zijn en indien mogelijk kosteloos. En misschien wel het belangrijkst: Alles voor iedereen veilig toegankelijk ongeacht of je lopend, met rollator, rolstoel of scootmobiel bent. Ouderen zijn geen last, ze horen er gewoon bij.
 • WMO taken op zo een hoog mogelijk niveau uitvoeren met de gebruiker als middelpunt. Inspraak en advies op alle niveaus dienen steeds centraal te staan.
 • Recreatie: Someren investeert veel moeite en geld om een recreatieve gemeente te zijn en nog meer te worden. Hiermee moeten we vooral doorgaan. Gedurende de huidige periode is een begin gemaakt met de horeca voorziening De eerste stappen van een Recreatieve Poort bij het Keelven zijn dus gezet. Nu nog voorzieningen voor de steeds grotere groep camperaars. Kost weinig, levert veel op.
 • Zwembad de Diepsteeckel is wat Leefbaar Someren betreft een basisvoorziening voor Someren. Sluiting van het zwembad komt ook niet aan de orde. Wel zouden we kunnen kijken of de Diepsteeckel ook niet geschikt is voor andere activiteiten, waardoor ons zwembad meer rendabel te maken is.
 • Ook de bibliotheek is zo’n noodzakelijke basisvoorziening die we moeten behouden.
 • First Responder: Heeft zijn dienst bewezen als  levensreddend eerste hulpmiddel. De ambulance is in Someren nog steeds niet erg snel ter plaatse, dus zolang de aanrijtijden van de ambulance niet aan de  landelijke normen voldoen en de First Responder beduidend sneller ter plekke is moeten we deze behouden. Zeker voor het groeiend aantal ouderen een nuttige en noodzakelijke voorziening.
 • Someren heeft voldoende groen in ons centrum en woonwijken. Belangrijk is dat dit groen ook goed wordt onderhouden. Initiatieven vanuit burgers m.b.t. onderhouden van openbaar groen dienen ook ondersteund en mogelijk gemaakt te worden. Het heeft vele voordelen. Het spaart geld uit, burgers voelen zich betrokken en verantwoordelijk en mensen hebben een nuttige en leuke tijdsbesteding. Een grote mate van vrijheid in uitvoering en goede faciliteiten zijn voor deze mensen  wel een voorwaarde om succes te behalen. Taak van de gemeente.
 • Somerense inwoners dienen niet alleen betrokken te worden bij het wel en wee van Someren, maar dienen ook zeggenschap te hebben. Dat heet democratie. Vaak beperkt democratie zich tot 1 x per 4 jaar stemmen. De inwoners moeten wat ons betreft vaker inspraak hebben in zaken die hun aan gaan. De laatste jaren zijn hier al vorderingen in gemaakt, omdat de huidige coalitie en college de burger vaker als voorgaande jaren heeft betrokken in besluitvorming en uitvoering. Dorpsraden, wijkraden en andere belangen groeperingen dienen als volwaardige gesprekspartner gezien te worden en invloed te hebben bij ontwikkeling, besluitvorming en realisatie.
 • Het is wat Leefbaar Someren betreft van levensbelang dat dorpen en wijken leefbaar blijven door o.a. het op peil houden van voorzieningen in deze kernen. Het gaat dan niet alleen om de dorpswinkel, dorpshuis e.d., maar ook om niet materiele zaken die een woonplek tot prettige en veilige leefomgeving maken.
 • Openbaar vervoer: Ook daar word steeds meer bezuinigd en worden complete buslijnen geschrapt. Somerense mensen zijn afhankelijk van buslijn 320 die door ons dorp rijdt en de buurtbussen. Deze moeten blijven rijden en niet uitgekleed tot enkele malen per dag.
 • Leefbaar Someren gaat geen items aanhalen en daar beloftes over doen die later niet te verwezenlijken blijken. Dit is niet eerlijk tegenover u. Bij alles wat  de komende periode gaat voorvallen en op ons bord komt, bent u als inwoner steeds  het middelpunt. Uw belang staat voorop, geen andere belangen. Ook niet dat van onze partij. Wij hebben dan ook geen sponsoren.( niet in geld, niet in natura ) Dit om belangenverstrengeling tegen te gaan.
 •  Leefbaar Someren is geheel onafhankelijk.
 •  Leefbaar Someren heeft geen binding en of verplichtingen aan landelijke politiek, geen afhankelijkheid van of vertegenwoordigen belangen van dorpskernen zoals Lijst Someren-Heide en de Gemeenschapslijst.
 •  Leefbaar Someren heeft geen ballast van het hebben van een wethouder waarvoor we ons verantwoordelijk zouden moeten voelen wat betreft zijn of haar baan na de verkiezingen, waardoor uw belang bij onderhandelingen voor een coalitie ondergeschikt  gaat worden aan het belang van de baan van de wethouder. ( u komt op de 2e plaats )

Volledig vrij zonder verplichtingen de onderhandelingen in zoals het hoort.

Wij hebben er zin in.